Právní služby

Českým i zahraničím klientům nabízíme právní služby v rámci naší primární specializace - sportovního práva. Naši právníci, konzultanti a externí odborníci poskytují právní a poradenské služby pro sportovce, sportovní kluby, spolky a organizace a veřejné sportovní orgány a další sportovní subjekty.

Souběžně poskytujeme komplexní právní služby v jiných odvětvích práva, se specializací zejména na ochranu osobnosti, autorské právo, obchodní právo a pracovní právo v oblasti výkonných uměleckých a kreativních profesí.

Případy, které řešíme, často obsahují přeshraniční prvek. Díky četným kontaktům v zahraničí a možnosti spolupráce s odborníky z cizích států jsme v rámci všech zmíněných odvětví připraveni poskytovat právní služby také na mezinárodní úrovni.

Sportovní právo

Sportovní právo profesionálního i amatérského sportu je naší hlavní specializací. Sportovcům a sportovním organizacím nabízíme komplexní právní servis zahrnující přípravu, sepis či revizi sportovních smluv. Zastupujeme právnické i fyzické osoby v řízeních před soudy, rozhodčími soudy a orgány sportovních asociací, jako jsou disciplinární komise domácích i mezinárodních orgánů. Velmi si ceníme našich dosažených výsledků v řízeních před Sportovním arbitrážním soudem v Lausanne.

Právní pomoc poskytujeme především v rámci vztahů mezi sportovci a sportovními kluby. Smluvní vztah mezi sportovcem a klubem s odkazem na právní postavení sportovců má množství specifik, zejména v otázkách platební morálky, remunerace či sporného vymáhání dlužných odměn hráčů od klubů. Naše dosažené úspěchy jsou výsledkem praktických zkušeností při sporných a mediačních jednáních kombinovaných s unikátní schopností orientace v národních a mezinárodních judikátech.

Mezi naše klienty patří především fotbaloví hráči, ale i individuální sportovci z nejrůznějších sportovních odvětví.

- Právo a odpovědnost sportovců
- Sportovní předpisy
- Pracovní právo
- Přestupy hráčů
- Osobnostní práva
- Audiovizuální práva
- Doping
- Spolkové právo (sportovní kluby – spolky)
- Poradenství při organizací sportovních akcí a související problematikou
- Sponzoring
- Sportovní management a marketing

Právo esportu

V roce 2020 se naše kancelář začala zabývat také rychle se rozvíjejícím právem esportu. Debata ohledně toho, zda esporty jsou či nejsou sportem jako takovým je již překonána, protože kdekoliv existuje soutěž která má svá pravidla, sankce a velké množství podobností se sportem, vyžaduje taková oblast právní specializaci odborníků, kterou je naše právní kancelář schopna poskytnout a to mimo jiné díky bohatým zkušenostem z obecného sportovního práva jako takového.

Autorské a mediální právo

- Poradenství v oblasti médií
- Filmový a hudební průmysl
- Právo duševního vlastnictví (ochranné známky apod.)

Ochrana osobnosti

- Ochrana osobnosti fyzické osoby a ochrana dobré pověsti
- Právo na ochranu osobních údajů
- Právo na svobodu projevu a informace

Ligitace

- Zastupování při rozhodčích a soudních řízeních
- Arbitrážní řízení

Nemovitosti a stavebnictví

- Nájemní a podnájemní smlouvy
- Koupě a prodej nemovitostí
- Zástavní smlouvy, věcná břemena a další věcná práva
- Stavební a katastrální právo

Obchodní právo

- Právní služby v oblasti obchodních závazkových vztahů
- Zápisy společností a získávání podnikatelských oprávnění
- Právní služby v oblasti hospodářské soutěže a ochrany proti nekalé soutěži
- Vymáhání nároků na náhradu škody a nároků z bezdůvodného obohacení
- Právo na ochranu spotřebitele

Občanské právo

- Věcná práva (převody vlastnictví, zadržovací a zástavní právo)
- Dědění a dědická řízení
- Závazkové právní vztahy (sepis smluv typových i nepojmenovaných)
- Vymáhání škody a jiné újmy
- Smluvní právo (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, záruky, smlouvy z oblasti duševního vlastnictví aj.)
- Rodinné právo (vypořádání společného jmění manželů, právní služby týkající se rozvodu manželství, sepisování předmanželských smluv, uplatňování a výkon rodičovských práv - péče o nezletilé, zastupování nezletilých, správa jmění nezletilých, zastupování v řízení o zaplacení výživného)

Exekuce

- Poradenství od počátku exekučního řízení pro oprávněné/povinné

Kontakt

Email:
info@haindlova.cz
Telefon:
+420 604 181 487Napsat na WhatsappNapsat na Messenger
Korespondenční adresa:

Pod Andělkou 166/4
169 00 Praha 6 - Střešovice
Česká republika

Fakturační údaje:
JUDr. MARKÉTA VOCHOSKA HAINDLOVÁ, LL.M., advokátní kancelář
Dlouhá 735/25
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 02158604
DIČ: CZ8455250265
Sledujte Markétu